top of page

Trængende fattige i København og Hellerup

Legatet har til formål at betænke trængende fattige, som har folkeregisteradresse i København og Hellerup.

 

København er det område, som er omfattet i det såkaldte Københavnerkort. Kortet er tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside:

Hellerup omfatter det område i Gentofte Kommune, som har postnummeret 2900 Hellerup.

 

Legatuddeling finder sted en gang årligt i juni måned.

 

Legatet kan søges af privatpersoner samt af de institutioner, der varetager det formål at hjælpe trængende fattige i København og i Hellerup.

 

For privatpersoner gælder, at ansøgning om legatportion skal ske skriftligt på særligt ansøgningsskema (ansøgningsskema  

fra tidligere år kan ikke anvendes), og indsendes med post (ikke elektronisk).

Ansøgningsskemaet kan hentes i perioden 1. januar - 1. april via link længere nede på denne side.

Ansøgere, som ikke har adgang til printer, kan i perioden 1. januar - 15. marts rekvirere ansøgningsskema ved at sende frankeret svarkurvert til legatets administrator:

 

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat

c/o advokat Jacob Monberg

Amaliegade 10

1256 København K

 

For institutioner og foreninger, der varetager det formål at hjælpe fattige mennesker i København og Hellerup, kan legatet søges ved at indsende skriftlig ansøgning til legatets administrator.

 

Ansøgninger skal være legatet's administrator i hænde senest 1. april. For sent indkommet ansøgning bortfalder.

Vigtigt!

Alle relevante rubrikker i ansøgningsskemaet skal være udfyldt og besvaret fyldestgørende, herunder SKAL være vedlagt kopi af relevante årsopgørelser fra SKAT, herunder også kopi af årsopgørelser for evt. ægtefælle/samlever.

Kopi af ansøgers gule Sundhedskort skal være vedlagt ansøgningen.

bottom of page